Albanian Worksheet Answers

Albanian Worksheet Answers

Here you’ll find answers to all of the Albanian worksheets that we offer on this site.

Sa është ora?

3:00 Ora është tre fiks
5:10 pesë e dhjetë
8:05 tetë e pesë
1:50 dy pa dhjetë
3:53 katër pa shtatë
10:35 njëmbëdhjetë pa njëzet e pesë
9:30 nëntë e tridhjetë
6:40 shtatë pa njëzet
1:45 dy pa një çerek / dy pa pesëmbëdhjetë
8:15 tetë e një çerek / tetë e pesëmbëdhjetë
3:25 tre e njëzet e pesë
9:22 nëntë e njëzet e dy

Body parts and clothing in Albanian