Language Hobo

Language learning for language lovers

Albanian Worksheet Answers

Albanian Worksheet Answers

Here you’ll find answers to all of the Albanian worksheets that we offer on this site.

Sa është ora?

3:00 Ora është tre fiks
5:10 pesë e dhjetë
8:05 tetë e pesë
1:50 dy pa dhjetë
3:53 katër pa shtatë
10:35 njëmbëdhjetë pa njëzet e pesë
9:30 nëntë e tridhjetë
6:40 shtatë pa njëzet
1:45 dy pa një çerek / dy pa pesëmbëdhjetë
8:15 tetë e një çerek / tetë e pesëmbëdhjetë
3:25 tre e njëzet e pesë
9:22 nëntë e njëzet e dy

Body parts and clothing in Albanian