Short Stories In Albanian For Beginners (With English Translations)

Short Stories In Albanian For Beginners

Looking for an easy, enjoyable way to improve your Albanian reading comprehension and boost your vocabulary? Then you’ve come to the right place.

These 10 short stories, based on Aesop’s timeless fables and written in simple, accessible language, are the perfect way to improve your Albanian reading and comprehension skills.

Albanian Udemy course

If you know anything about Aesop’s fables, you’ll know that they’re famous for their memorable characters and witty wisdom – qualities that are perfectly captured in these stories about animals.

With simple sentence structures and clear language, these short stories are sure to be a hit with Albanian beginners of all ages. Each story also features an illustration and the English translation, so you can follow along even if you’re not yet confident in your Albanian reading skills.


The Astronomer

Astronomi

Ishte njëherë një astronom i cili dilte natën dhe shikonte yjet. Një natë, derisa po shikonte qiellin, ai ra në një pus. Ai ishte lënduar dhe po thërriste për ndihmë.

Një fqinj vrapoi tek pusi dhe, kur e pa se çfarë kishte ndodhur, i tha astronomit: “Pse po përpiqesh të shohësh çfarë ka në qiell kur nuk mund as të shohësh se çka ka në tokë?”

________________

The Astronomer

There was an astronomer who used to go out at night and look at the stars. One night, he fell into a well while he was looking at the sky. He was hurt and cried for help.

A neighbor ran to the well and, when he learned what had happened, said to the astronomer: “Why are you trying to see what is in heaven when you can’t even see what is on earth?”


The Mischievous Dog

Qeni i djallëzuar

Na ishte njëherë një qen të cilit i pëlqente të futej fshehurazi në thembrat e njerëzve dhe ti kafshojë ata pa paralajmërim. Pronari i tij vendosi t’i vinte qenit një zile në qafë kështu që njerëzit ta dinin se kur po afrohej. Qeni u bë krenar nga zilja dhe filloi t’i binte ziles përreth tregut.

Një ditë, një zagar i vjetër i tha: “Pse po i bën një shfaqje të tillë vetes? Ajo zile nuk është një shenjë merite, por një shenjë turpi. Është një paralajmërim për njerëzit që të qëndrojnë larg nga ti, sepse ti je një qen i paedukuar.”

Reputacioni i keq shpesh ngatërrohet me famë.

________________

The Mischievous Dog

There was once a dog who liked to sneak up on people’s heels and bite them without warning. His master decided to put a bell around the dog’s neck so that people would know when he was coming. The dog became proud of the bell and started ringing it all around the marketplace.

One day, an old hound said to him: “Why are you making such a show of yourself? That bell is not a sign of merit, but a sign of disgrace. It’s a warning for people to stay away from you because you’re an ill-mannered dog.”

Notoriety is often mistaken for fame.


The Wolf in Sheep's Clothing

Ujku me rroba deleje

Na ishte një herë një ujk i cili donte të arrinte deri tek ushqimi në mënyrë më të lehtë. Ai veshi lëkurën e një deleje dhe rrinte me një kope delesh.

Në mbrëmje, bariu mbylli kopenë për natën. Edhe ujku ishte i kapur brenda në kope. Bariu, i cili u kthye në kope gjatë natës për të marrë mish për ditën e nesërme, e kapi ujkun në vend të një deleje dhe e vrau atë.

Nëse përpiqeni të dëmtoni të tjerët, në fund do të përfundoni duke dëmtuar veten.

________________

The Wolf in Sheep’s Clothing

There was once a wolf who wanted to get food more easily. He put on the skin of a sheep and hung out with a flock of sheep.

In the evening, the shepherd closed the flock in for the night. The wolf was also caught in the fold. The shepherd, returning to the fold during the night to get meat for the next day, grabbed the wolf instead of a sheep and killed him.

If you are trying to harm others, you will ultimately end up harming yourself.


The Sick Lion

Luani i sëmurë

Na ishte një herë një luan i cili ishte shumë i moshuar dhe tani më nuk mund të gjuante. Kështu atij iu kujtua një plan që ti mashtrojë kafshët tjera. Ai u shtri në strofkën e tij dhe bëri sikur ishte i sëmurë.

Shumë shpejt, të gjitha kafshët një nga një erdhën për ta vizituar. Dhe secilën herë ai i gëlltiste. Dhelpra ishte e vetmja e cila e kuptoi se çfarë po ndodhte. Ajo erdhi ta vizitojë luanin, mirëpo qëndroi jashtë strofkës.

Kur luani e pyeti pse, dhelpra iu përgjigj: “Vura re se ka shumë gjurma të cilat shkojnë kah strofka jote, por nuk shoh asnjë gjurmë duke dalë.”

Morali i tregimit: është mençuri të mësosh nga gabimet e të tjerëve.

________________

The Sick Lion

There was once a lion who was very old and couldn’t hunt anymore. So he came up with a plan to trick the other animals. He lay down in his den and pretended to be sick.

Soon enough, all the other animals came to visit him, one by one. And each time, the lion would devour them. The fox was the only one who figured out what was going on. He came to visit the lion, but he stayed outside the den.

When the lion asked why, the fox replied, “I noticed that there are many footprints leading into your den, but I don’t see any coming out.”

The moral of the story: it’s wise to learn from the mistakes of others.


The Raven and the Swan

Korbi dhe mjellma

Na ishte një herë një korb i cili pa një mjellmë dhe donte të kishte pendët e bukura njëjtë sikurse mjellma.

Korbi mendoi se mjellma kishte pendët e bardha për shkak se notonte në ujë të pastër, kështu që korbi la shtëpinë e tij të vjetër dhe u zhvendos në liqe.

Edhe pse korbi lahej shpesh, ai nuk mund t’i ndryshonte pendët e zeza në të bardha. Korbi vdiq shpejt sepse nuk gjente ushqim të mjaftueshëm.

Ju nuk mund ta ndryshoni natyrën tuaj, pavarësisht se sa shumë përpiqeni.

________________

The Raven and the Swan

There was once a raven who saw a Swan and wanted to have the same beautiful feathers as the swan.

The raven thought that the swan’s white feathers were because he swam in clean water, so the raven left his old home and moved to the lake.

Even though the raven washed himself often, he could not change his black feathers to white. The raven soon died because he could not find enough food.

You cannot change your nature, no matter how hard you try.


The Farmer and the Snake

Fermeri dhe gjarpri

Një dimër, një fermer gjeti një gjarpër të ngurtë dhe të ngrirë nga i ftohti. Ai ndjeu dhembshuri për të dhe e mori, e vuri në krahët e tij.

Gjarpri u ringjall shpejtë nga ngrohtësia dhe duke rifilluar instinktet e tij natyrore, kafshoi mirëbërësin e tij, duke i shkaktuar atij një plagë vdekjeprurëse.

“Oh,” bërtiti fermeri me frymën e tij të fundit, “Mirë ma bëri për mëshirën që pata ndaj një zullumqari.”

As mirësia më e madhe nuk do t’i lidhë mosmirënjohësit.

________________

The Farmer and the Snake

One winter, a farmer found a snake stiff and frozen with cold. He had compassion on it, and taking it up, placed it in his arms.

The snake was quickly revived by the warmth, and resuming its natural instincts, bit its benefactor, inflicting on him a mortal wound.

Oh,” cried the farmer with his last breath, “It serves me right for pitying a scoundrel.”

The greatest kindness will not bind the ungrateful.


The Mole and his Mother

Urithi dhe nëna e tij

Një urith, një krijesë e verbër që nga lindja, i tha një herë nënës së tij: “Nënë, jam i sigurt se mund të shoh!”

Me dëshirën për t’ia dëshmuar se është gabim. Nëna e tij e vuri para disa kokrrash temjani dhe e pyeti, “Çfarë është?”

Urithi i ri tha: “Është një guralec.”

Nëna e tij bërtiti: “Biri im, kam frikë se jo që vetëm je i verbër, por edhe ke humbur shqisën e nuhatjes.”

________________

The Mole and His Mother

A mole, a creature blind from birth, once said to his mother: “Mother, I am sure that I can see!”

In the desire to prove to him his mistake, his mother placed before him a few grains of frankincense, and asked, “What is it?”

The young mole said, “It is a pebble.”

His mother exclaimed: “My son, I am afraid that you are not only blind, but that you have lost your sense of smell.”


The Flies and the Honey Pot

Mizat dhe ena me mjaltë

Një numër mizash u tërhoqën nga një kavanoz me mjaltë i cili ishte përmbysur në dhomën e një shërbëtoreje dhe duke vendosur këmbët e tyre në të, hëngrën me lakmi.

Megjithatë, këmbët e tyre u lyen aq shumë me mjaltë, saqë nuk mundën të përdornin krahët, e as të liroheshin, dhe u mbytën. Në momentin që po mbaronin, ata thirrën: “O sa krijesa të marra që jemi, për hir të një kënaqësie të vogël e shkatërruam veten.”

________________

The Flies and the Honey Pot

A number of flies were attracted to a jar of honey which had been overturned in a housekeeper’s room, and placing their feet in it, ate greedily.

Their feet, however, became so smeared with the honey that they could not use their wings, nor release themselves, and were suffocated. Just as they were expiring, they exclaimed, “O foolish creatures that we are, for the sake of a little pleasure we have destroyed ourselves.”


The Dog and the Reflection

Qeni dhe reflektimi

Një qen, duke kaluar një urë mbi një përrua me një copë mishi në gojë, pa reflektimin e tij në ujë dhe mendoi se ishte një qen tjetër, me një copë mishi sa dyfishi i tij.

Ai menjëherë e lëshoi mishin e tij dhe sulmoi ashpër qenin tjetër për t’i marrë copën më të madhe. Kështu ai i humbi të dyja: atë që e kapi në ujë, sepse ishte një reflektim; dhe të tijën, sepse ia rrëmbeu përroi.

________________

The Dog and the Reflection

A dog, crossing a bridge over a stream with a piece of meat in his mouth, saw his own reflection in the water and took it for that of another dog, with a piece of meat double his own in size.

He immediately let go of his own, and fiercely attacked the other dog to get his larger piece from him. He thus lost both: that which he grasped at in the water, because it was a reflection; and his own, because the stream swept it away.


The Ass and the Grasshoppers

Gomari dhe karkalecat

Një gomar, pasi dëgjoi cicërimat e disa karkalecave, u magjeps shumë; dhe, duke dashur të zotëroj të njëjtat bukuri të melodisë, i pyeti se me çfarë lloj ushqimi jetonin që kishin zëra kaq të bukur.

Ata u përgjigjën: “Vesa”.

Gomari vendosi që të jetonte vetëm me vesë dhe për një kohë të shkurtër vdiq nga uria.

________________

The Ass and the Grasshoppers

An ass, having heard some grasshoppers chirping, was highly enchanted; and, desiring to possess the same charms of melody, demanded what sort of food they lived on to give them such beautiful voices.

They replied, “The dew.”

The Ass resolved that he would live only upon dew, and in a short time died of hunger.Ready for some more Albanian content? How about checking out our list of the best Albanian TV shows? Or perhaps you want to read some love quotes in Albanian, because we’ve got those, too! If you’re in the mood to laugh, check out these funny Albanian sayings.