24 Amazing Facts In Amharic For Beginners (With Audio)

24 Amazing Facts In Amharic For Beginners (With Audio)

A great way to improve your Amharic language skills is to read easy-to-understand text on interesting topics. And what’s more interesting than crazy facts about the world around us?

We’ve got some great news for you: we’ve collected 24 amazing facts you probably didn’t know, written in Amharic, covering the topics of humans, animals, the Earth, and food.

Amharic Udemy course

Each fact is accompanied by not only the English translation but the Romanized Amharic text. There’s slow, easy-to-understand audio, too, so you can listen and follow along as you read.

We’ve split the facts into four sections for easy navigation. So without further ado, let’s jump in and learn some interesting things about our world!

 

Facts about humans

Facts about humans in Amharic

Facts about humans ስለ የሰው ልጆች እውነታዎች səlä yäsäw ləǧoč ʾəwənätawoč
The longest recorded lifespan of a human being is one hundred and twenty-two years. በዓለም ሪከርድ ሆኖ የተመዘገበው ረዥም የሰው ዕድሜ አንድ መቶ ሀያ ሁለት ዓመት ነው። bäʾaläm rikärəd hono yätämäzägäbäw räžəm yäsäw ʾədəme ʾänəd mäto häya hulät ʾamät näw.
The average person will walk the equivalent of three times around the world in their lifetime. የሰው ልጅ በአማካኝ በህይወት ዘመኑ በእግሩ የሚጓዘው የአለምን ዙሪያ ሶስት ጊዜ ያህላል። yäsäw ləǧ bäʾämakañ bähəyəwät zämänu bäʾəgəru yämigäzäw yäʾälämən zuriya sosət gize yahəlal.
The human brain is about eighty percent water. የሰው ልጅ አዕምሮ ወደ ሰማኒያ ከመቶው ውሀ ነው። yäsäw ləǧ ʾäʾəməro wädä sämaniya kämätow wəhä näw.
A person can live without food for about a month, but only without water for three days. የሰው ልጅ ያለምግብ እስከ አንድ ወር መኖር ይችላል፣ ነገር ግን ያለውኃ ከሶስት ቀን በላይ መኖር አይችልም። yäsäw ləǧ yaläməgəb ʾəsəkä ʾänəd wär mänor yəčəlal, nägär gən yaläwəha käsosət qän bälay mänor ʾäyəčələm.
The average human heart beats one hundred thousand times per day. የአማካኝ የሰው ልጅ ልብ በቀን አንድ መቶ ሺህ ጊዜ ትመታለች። yäʾämakañ yäsäw ləǧ ləb bäqän ʾänəd mäto ših gize təmätaläč.
The average human sleeps for twenty-six years of their life. የሰው ልጅ በአማካኝ የህይወቱን ሀያ ስድስት ዓመት በእንቅልፍ ያሳልፋል። yäsäw ləǧ bäʾämakañ yähəyəwätun häya sədəsət ʾamät bäʾənəqələf yasaləfal.

Facts about animals

Facts about animals in Amharic

Facts about animals ስለ እንስሳት እውነታዎች səlä ʾənəsəsat ʾəwənätawoč
The tiger’s skin is striped, not just its fur. ነብር ፀጉሩ ብቻ ሳይሆን የውስጥ ቆዳውም ባለመስመር ነው። näbər s’äguru bəča sayəhon yäwəsət’ qodawəm balämäsəmär näw.
A hummingbird can weigh less than a penny. ሀሚንግ-በርድ የምትባል ወፍ ክብደቷ ከሳንቲም ያነሰ ነው። häminəgə-bärəd yämətəbal wäf kəbədäta käsanətim yanäsä näw.
Frogs and toads never drink; they absorb water through their skin. እንቁራሪቶች እና ጉርጦች ውሀ በፍፁም አይጠጡም፤ ውሀ የሚያሰርጉት በቆዳቸው ነው። ʾənəquraritoč ʾəna gurət’oč wəhä bäfəs’um ʾäyət’ät’um; wəhä yämiyasärəgut bäqodačäw näw.
Elephants are the only mammal that can’t jump. መዝለል የማይችሉ ብቸኛ አጥቢ እንስሳዎች ዝሆኖች ብቻ ናቸው። mäzəläl yämayəčəlu bəčäña ʾät’əbi ʾənəsəsawoč zəhonoč bəča načäw.
A lion’s roar can be heard from five miles away. አንበሳ ሲያገሳ ከ አምስት ማይል ርቀት ላይ ሊሰማ ይችላል። ʾänəbäsa siyagäsa kä ʾäməsət mayəl rəqät lay lisäma yəčəlal.
Sharks are the only fish that can blink. አይኑን ማርገብገብ የሚችል የአሳ ዝርያ ሻርክ ብቻ ነው። ʾäyənun marəgäbəgäb yämičəl yäʾäsa zərəya šarək bəča näw.

Facts about Earth

Facts about Earth in Amharic

Facts about Earth ስለ ምድር እውነታዎች səlä mədər ʾəwənätawoč
Wind is faster than sound. ነፋስ ከ ድምፅ ይፈጥናል። näfas kä dəməs’ yəfät’ənal.
The longest river in the world is the Nile River in Africa. የአለማችን ረዥሙ ወንዝ በአፍሪካ የሚገኘው ናይል ነው። yäʾälämačən räžəmu wänəz bäʾäfərika yämigäñäw nayəl näw.
The Sahara Desert is larger than the United States of America. የሰሀራ በረኻ ከ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ይሰፋል። yäsähära bäräha kä yunayətəd sətetəs ʾof ʾämerika yəsäfal.
The world’s tallest mountain is Mount Everest. የአለማችን ትልቁ ተራራ የኤቨረስት ተራራ ነው። yäʾälämačən tələqu tärara yäʾeväräsət tärara näw.
Germany has the most castles in the world. በዓለም ብዙ ቤተ መንግስታት ያላት ሀገር ጀርመን ናት። bäʾaläm bəzu betä mänəgəsətat yalat hägär ǧärəmän nat.
There are more stars in space than grains of sand on Earth. በምድር ላይ ካለ አሸዋ ይበልጥ በሰማይ ያሉ ከዋክብት ይበዛሉ። bämədər lay kalä ʾäšäwa yəbälət’ bäsämay yalu käwakəbət yəbäzalu.

Facts about food

Facts about food in Amharic

Facts about food ስለ ምግብ እውነታዎች səlä məgəb ʾəwənätawoč
The world’s oldest known recipe is for beer. ከአለም ረዥም ዕድሜ ያስቆጠረ የ አዘገጃጀት መምሪያ የተገኘው ለ ቢራ ነው። käʾäläm räžəm ʾədəme yasəqot’ärä yä ʾäzägäǧaǧät mäməriya yätägäñäw lä bira näw.
Carrots were originally purple. ካሮት በመጀመሪያ ቀለሙ ሓምራዊ ነበር።፡ karot bämäǧämäriya qälämu hamərawi näbär.
Peanuts are not nuts; they’re legumes. ለውዝ እና የዛፍ ለውዝ (ነት) ይለያያሉ። ለውዝ ባለሁለት ክክ አዝዕርት ነው። läwəz ʾəna yäzaf läwəz (nät) yəläyayalu. läwəz balähulät kək ʾäzəʾərət näw.
A pineapple is not a single fruit; it’s a group of berries. አናናስ አንድ ነጠላ ፍራፍሬ አይደለም፤ የቤሪ ፍሬ ጥርቅም ነው። ʾänanas ʾänəd nät’äla fərafəre ʾäyədäläm; yäberi fəre t’ərəqəm näw.
Pasta was first made in China, not Italy. ፓስታ መጀመሪያ የተሰራው ጣሊያን ሳይሆን ቻይና ውስጥ ነው። pasəta mäǧämäriya yätäsäraw t’aliyan sayəhon čayəna wəsət’ näw.
Apples are better than caffeine at keeping people awake. አፕሎች ከ ቡና የበለጠ ሰዎችን ንቁ አድርገው ያቆያሉ።፡ ʾäpəloč kä buna yäbälät’ä säwočən nəqu ʾädərəgäw yaqoyalu.


We hope you enjoyed reading (and listening to) these 24 amazing facts in Amharic. Read and listen to them as many times as you like until you’re used to the sound of the language.

If you’re interested in reading some more Amharic text, why not check out our Best Love Quotes in Amharic post? Or, if you want to learn some important vocabulary, have a look at our post Days, Months, Seasons, Weather, and Time in Amharic.