30 Best Love Quotes In Amharic

30 Best Love Quotes In Amharic (With English Translations)

There are many reasons why you might be interested in learning some love quotes in Amharic. Maybe you have an Ethiopian significant other that you’d like to surprise with a loving message in their native language. Or perhaps you simply appreciate how beautiful love quotes sound in other languages.

No matter your reasons, we’ve got you covered. Below you’ll find a collection of 30 quotes about love, all written in Amharic, along with not only their transliterated versions but their English translations as well. This means that even if you’re still new to the Ge’ez script, you’ll be able to pronounce and understand the quotes.

Amharic Udemy course

Please note: The translations aren’t literal, so think of them more as rough guideposts for the general sentiment of each quote.

Almost all of the quotes have been translated from non-Ethiopian sources, but that shouldn’t take away from their beauty.

Learning a couple of these and saying them to that special person in your life would make a great Valentine’s Day gift.

We’ve split the quotes into groups of 5 to make it easier for you to navigate.

Amharic Love Quotes 1 – 5

Amharic love quotes 1

በማፍቀር ውስጥ ፈታኙ ነገር የመለያየት ወቅት መድረሱን መረዳትና መቼ እንደሚለያዩ ሲያውቁ ነው፡፡
bämafəqärə wəsət’ə fätañu nägärə yämäläyayätə wäqətə mädəräsunə märädatəna mäče ʾənədämiläyayu siyawəqu näwə
The challenge is to recognize the time of separation and know when to separate.
ፍቅር የማያውቅ ሰው፤ ሙዚቃ ለርሱ ምኑ ነው?
fəqərə yämayawəqə säwə: muziqa lärəsu mənu näwə?
He who does not know love, what does music mean to him?
ፍቅር ሳይኖር ጋብቻ ካለ፤ ያለጋብቻ ፍቅር ይኖራል፡፡
fəqərə sayənorə gabəča kalä: yalägabəča fəqərə yənoralə
If there is a marriage without love, there can be love without marriage.
የማይበጁህን ሰዎችን ያንያህል መውደድ ከቻልክ የሚበጁህን ወዳጆችህን ምን ያህል ልትወዳቸው እንደምትችል አስተዉል፡፡
yämayəbäǧuhənə säwočənə yanəyahələ mäwədädə käčaləkə yämibäǧuhənə wädaǧočəhənə mənə yahələ lətəwädačäwə ʾənədämətəčələ ʾäsətäwulə
If you can truly love those who are unkind to you, notice how much you love those who are good to you.
ላረጋግጥልሽ የምፈልገው ነገር ቢኖር፣ ምን ያህል እንደምናፍቅሽና አንቺ ካጠገቤ ርቀሽ አለም ምን ያህል ባዶ እንደሆነችብኝ ነው፡፡
larägagət’ələšə yäməfäləgäwə nägärə binorə፣ mənə yahələ ʾənədämənafəqəšəna ʾänəči kat’ägäbe rəqäšə ʾälämə mənə yahələ bado ʾənədähonäčəbəñə näwə
What I want to assure you is how much I miss you and how empty the world is to me.

Amharic Love Quotes 6 – 10

Amharic love quotes 2

መራራቅ ፍቅርን ያሰላል፤ አብሮነትን ያጠነክራል::
märaraqə fəqərənə yasälalə: ʾäbəronätənə yat’änäkəralə::
Distance compels love and strengthens fellowship.
ፍቅር ሕይወትን ዘላለማዊ ያደርጋታል፡፡
fəqərə həyəwätənə zälalämawi yadärəgatalə
Love makes life everlasting.
በትንሹ ውደድ፤ ግን ለረዥም ጊዜ፡፡
bätənəšu wədädə: gənə läräžəmə gize
Love a little, but for a long time.
ፍቅር ምን እንደሆነ ካወቅሁ፤ ማወቄ ባንቺ ምክንያት ነው፡፡
fəqərə mənə ʾənədähonä kawäqəhu: mawäqe banəči məkənəyatə näwə
If I know what love is, I know it’s because of you.
የፍቅር መሳሳም በከንፈር ላይ የሚፈፀም በልብ ውስጥ የሚታተም ቃልኪዳን ነው፡፡
yäfəqərə mäsasamə bäkänəfärə layə yämifäs’ämə bäləbə wəsət’ə yämitatämə qaləkidanə näwə
A kiss of love is a solemn promise made to the lips.

Amharic Love Quotes 11 – 15

Amharic love quotes 3

ፍቅር እስከፈቀዳችሁለት ድረስ ይጓዛል፤ ገደብ የለሽ ነው::
fəqərə ʾəsəkäfäqädačəhulätə dəräsə yəgäzalə: gädäbə yäläšə näwə::
Love goes on as long as you allow it; it is limitless.
ፍቅር አንደ ጡንቻ፤ ከተሰራበት ይዳብራል፤ ካልተሰራበት ይሟሽሻል፡፡
fəqərə ʾänədä t’unəča: kätäsärabätə yədabəralə: kalətäsärabätə yəmašəšalə
Love is like a muscle; it develops from what it is made of. If left unmanaged, it atrophies.
ፍቅርን ልንማር የምንችልበት ብቸኛው መንገድ በማፍቀር ብቻ ነው፡፡
fəqərənə lənəmarə yämənəčələbätə bəčäñawə mänəgädə bämafəqärə bəča näwə
The only way we can learn to love is to love.
በፍቅር ውስጥ ትንሽዬ ቅናት አስፈላጊ ነው፤ በተወሰነ መልኩ ሊያጣህ የሰጋ አፍቃሪ መኖሩን ያረጋግጥልሀል፡፡
bäfəqərə wəsət’ə tənəšəye qənatə ʾäsəfälagi näwə: bätäwäsänä mäləku liyat’ahə yäsäga ʾäfəqari mänorunə yarägagət’ələhälə
A little jealousy is important in love; it reassures you that there is a fear of losing you in some way.
እንደማንኛውም ሰው ከሚያያችሁን ሰውጋ በፍቅር አትውደቁ፡፡
ʾənədämanəñawəmə säwə kämiyayačəhunə säwəga bäfəqərə ʾätəwədäqu
Do not fall in love with someone who looks like you.


Amharic Love Quotes 16 – 20

Amharic love quotes 4

ፍቅር ዙሪያውን የእሾህ ዘብ የከበበው ፅጌሬዳ ነው፡፡
fəqərə zuriyawənə yäʾəšohə zäbə yäkäbäbäwə s’əgereda näwə
Love is a rose surrounded by thorns.
ማፍቀር የምርጫና የውሳኔ ጉዳይ አይደለም ፣ በፍቅር መቆየት ግን ነፃ ምርጫና ነፃ ውሳኔ ነው፡፡
mafəqärə yämərəč’ana yäwəsane gudayə ʾäyədälämə ፣ bäfəqərə mäqoyätə gənə näs’a mərəč’ana näs’a wəsane näwə
To love is not a matter of choice and decision, but to remain in love is a free choice and a free decision.
ፍቅር በብዙዎች ከንፈር ያለች ግን በጥቂቶች ልብ ውስጥ የምትኖር ናት፡፡
fəqərə bäbəzuwočə känəfärə yaläčə gənə bät’əqitočə ləbə wəsət’ə yämətənorə natə
Love is on the lips of many, but in the hearts of few.
በሌሎች የመፈቀርን ሀሰብ ከመውደድ በፊት፤ መጀመሪያ ራስን መውደድን ተማር፡፡
bäleločə yämäfäqärənə häsäbə kämäwədädə bäfitə: mäǧämäriya rasənə mäwədädənə tämarə
Before loving the idea of being loved by others, learn to love yourself first.
አንድን ሰው ለመልኩ ብቻ አናፈቅረውም፣ ለአለባበሱ ወይም ለምርጥ መኪናውም ልናፈቅረው አይገባም፤ የምናፈቅረው እኛ ብቻ ልንሰማው የምንችለውን ዜማ ስለሚያቀነቅኑ ነው፡፡
ʾänədənə säwə lämäləku bəča ʾänafäqəräwəmə፣ läʾäläbabäsu wäyəmə lämərət’ə mäkinawəmə lənafäqəräwə ʾäyəgäbamə: yämənafäqəräwə ʾəña bəča lənəsämawə yämənəčəläwənə zema səlämiyaqänäqənu näwə
We do not love a person just for the sake of his appearance, nor for the sake of his dress or car; we love them because they play the melody that only we can hear.

Amharic Love Quotes 21 – 25

Amharic love quotes 5

ቅናት የፍቅር መቃብር ነው፡፡
qənatə yäfəqərə mäqabərə näwə
Jealousy is a graveyard of love.
የሁሉም ልቦች ዜማ ፍቅር ነው፡፡
yähulumə ləbočə zema fəqərə näwə
The melody of all hearts is love.
ርቀት ፍቅር ምን ያህል ሊጓዝ እንደሚችል ዐብይ መፈተኛ ነው፡፡
rəqätə fəqərə mənə yahələ ligäzə ʾənədämičələ ʾäbəyə mäfätäña näwə
Distance is a major test of how far love can go.
እሳት በነፋስ እንደሚፈተን መራራቅ ፍቅርን ይፈትናል ፣ ትንሹን ሲያጠፋው ትልቁን ደግሞ ይበልጥ ይንበለብላል፡፡
ʾəsatə bänäfasə ʾənədämifätänə märaraqə fəqərənə yəfätənalə ፣ tənəšunə siyat’äfawə tələqunə dägəmo yəbälət’ə yənəbäläbəlalə
Like fire that is tested by the wind, love is tested, and when it is extinguished, it consumes the small and the large.
ፍቅር የሚጠይቀው ብቸኛ ስጦታ ፍቅር ነው፡፡
fəqərə yämit’äyəqäwə bəčäña sət’ota fəqərə näwə
The only gift that requires love is love.

Amharic Love Quotes 26 – 30

Amharic love quotes 6

እውነተኛ ፍቅር ሊያሸንፈው የሚችል ምንም አይነት ገደል የለም፡፡
ʾəwənätäña fəqərə liyašänəfäwə yämičələ mənəmə ʾäyənätə gädälə yälämə
There is no cliff that can overcome true love.
ማንንም ሰው በፍቅር ወደቀ ብለህ አትኮንነ ው፡፡
manənəmə säwə bäfəqərə wädäqä bəlähə ʾätəkonənä wə
Do not condemn anyone for falling in love.
የሚያፈቅር ልብ ምንጊዜም ወጣት ነው፡፡
yämiyafäqərə ləbə mənəgizemə wät’atə näwə
A loving heart is always young.
ፍቅር ከጥላቻ በጣም ጠንካራ ነው፡፡
fəqərə kät’əlača bät’amə t’änəkara näwə
Love is stronger than hate.
በፍቅር የተነካ ጊዜ ሁሉም ሰው ባለቅኔ ይሆናል፡፡
bäfəqərə yätänäka gize hulumə säwə baläqəne yəhonalə
When it comes to love, everyone becomes a poet.

If you want some more easy reading material, why not check out our post Amazing Facts in Amharic for Beginners?